Menu

BẢN ĐĂNG KÝ CỦA HỘI VIÊN CCB KINH DOANH SẢN XUẤT GIỎI

 

 

 

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

____________________

                                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 201

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ CỦA HỘI VIÊN CCB

KINH DOANH SẢN XUẤT GIỎI

         

Kính gửi: Ban Kinh tế - Đời sống

 

Căn cứ vào công văn số 347/CV-CCB ngày 9/7/2014 của Thường trực Thành hội về việc xét công nhận và đề nghị khen thưởng danh hiệu “sản xuất, kinh doanh giỏi” hàng năm đối với hội viên CCB sản xuất, kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh.

         

Tôi đăng ký tham gia với những nội dung như sau:

 

1. Tên Cơ sở, Công ty, Doanh nghiệp, HTX, Trang trại, Gia trại, Hộ gia đình:

- Tên giao dịch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Tên giao dịch tiếng Anh (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      

 - ĐT  . . . . . . . . . . . . . . . . - Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email :  . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Website: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Vốn điều lệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Tổng tài sản: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Nộp thuế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Giải quyết việc làm cho người lao động thường xuyên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Giải quyết việc làm cho người lao động không thường xuyên: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Lương bình quân người lao động/tháng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Đóng góp từ thiện xã hội, nhà tình nghĩa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Các thông tin khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  

 

Người Đăng Ký

 

 

Đăng ký tổng hợp gửi về Thành hội

Hoặc có thể gửi về địa chỉ emailsau:

trantam1005@yahoo.com.vn     ĐT: 091375265

clbccbcqntphcm@gmail.com     ĐT: 0989 881 841

 

Các tin khác
  |  
Video clip
+Xem tất cả

HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Liên kết các hiệp hội & CLB