Menu

Chương trình Hành động

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA CÂU LẠC BỘ CCB-CQN LÀM KINH TẾ HỘI CCB TP. HCM


I./ CÔNG TÁC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC.
1. Kiện toàn tổ chức CLB CCB-CQN làm kinh tế Hội CCB TP.Hồ Chí Minh (tháng 10/2014) để CLB chính thức đi vào hoạt động.
2. Tiếp tục tuyên truyền, vận động kết nạp hội viên.
3. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nội dung, hình thức hoạt động thiết thực hiệu quả nhằm xây dựng CLB ngày càng phát triển vững mạnh.


II./ GIAO LƯU, LIÊN KẾT, HỢP TÁC, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN.
Tổ chức giao lưu gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về tổ chức sản xuất, quản lý, giới thiệu sản phẩm, liên kết hợp tác giữa các hội viên nhằm gắn hoạt động của CLB với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.


III./ CHUNG SỨC GIÚP CCB THOÁT NGHÈO.
Những doanh nghiệp có điều kiện sẽ đăng ký giúp đỡ từ 01 đến 5 gia đình CCB-CQN hoặc gia đình có công với cách mạng thoát nghèo.
+Sự giúp đỡ có thể bằng tiền, hiện vật hoặc giải quyết việc làm v.v…
+Những hộ gia đình CCB-CQN, gia đình có công được doanh nghiệp, doanh nhân chọn để giúp thoát nghèo phải có địa chỉ và hằng năm đánh giá hiệu quả kinh tế.


IV./ XÂY DỰNG QUỸ HỘI.
Vận động hội viên CLB tự nguyện ủng hộ quỹ CLB theo khả năng của từng thành viện. Ngoài ra còn vân động, huy động các nguồn lực khác. Ban Chủ nhiệm sẽ thông báo công khai các doanh nhân, doanh nghiệp đã đóng góp kinh phí cho Quỹ CLB. Việc sử dụng quỹ, Ban Chủ nhiệm sẽ báo cáo công khai tại hội nghị họp mặt hàng năm theo Quy chế của Câu lạc bộ.
 


BAN CHỦ NHIỆM CLB CCB-CQN

Các tin khác
  |  
Video clip
+Xem tất cả

HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Liên kết các hiệp hội & CLB