Menu

Quy chế Hoạt động

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÂU LẠC BỘ CỰU CHIẾN BINH - CỰU QUÂN NHÂN LÀM KINH TẾ
HỘI CỰU CHIẾN BINH TP. HỒ CHÍ MINH
 
(Theo Quyết định số 457/QĐ-CCB ngày 18/9/2014 của Thường trực Hội CCB TP.HCM)
 
I. TÊN GỌI VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG.
 
1. Tên gọi: Câu lạc bộ Cựu chiến binh-Cựu quân nhân làm kinh tế Hội Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh.
Viết tắt: CLB CCB-CQN làm kinh tế Hội CCB TP.HCM.
 
2. Nguyên tắc hoạt động:
CLB CCB-CQN làm kinh tế Hội CCBTP.HCM là tổ chức quần chúng tự nguyện, trực thuộc Hội Cựu chiến binh TP.HCM, do Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh thành lập, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Hội Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh.
 
CLB CCB-CQN làm kinh tế Hội CCB TP.HCM được tổ chức và hoạt động trên cơ sở tự nguyện của các Cựu chiến binh, Cựu quân nhân làm kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn.
 
Ban Chủ nhiệm của CLB CCB-CQN làm kinh tế Hội CCB TP.HCM gồm các thành viên kiêm nhiệm làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
 
Ban Kinh tế Thành hội là cơ quan tham mưu cho Thường trực Hội Cựu chiến binh TP.HCM chỉ đạo hoạt động của Câu lạc bộvề chính trị tư tưởng, tổ chức, phương hướng hoạt động và công tác xã hội.
 
CLB CCB-CQN làm kinh tế Hội CCB TP.HCM là tổ chức thành viên của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.
 
3. Trụ sở làm việc:
Tầng 5 và 6 tòa nhà Hội CCB TP. Hồ Chí Minh
Số 286 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62642226 - 6262236    Fax: (028) 62642224
Email: clbccbcqntphcm@gmail.com
Trang Website: doanhnhanccbtphcm.vn
 
II. MỤC ĐÍCH, PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG.
 
1. Mục đích của CLB:
Tập hợp các CCB, CQN làm kinh tế phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng và góp phần xây dựng thành phố, xây dựng đất nước.
Đoàn kết, hợp tác, tương trợ, giúp nhau vượt qua khó khăn, thách thức để tồn tại, phát triển, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và "Đền ơn đáp nghĩa", từ thiện xã hội.
 
2. Phương châm hoạt động của CLB:“Nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển”
 
3. Kinh phí hoạt động của CLB: Tự nguyện đóng góp, tự chủ, tự trang trải.
 
III. NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ.
 
1. Tập hợp, gắn kết CCB,CQN làm kinh tế trên địa bàn TP.HCMvà các tỉnh bạnđể giao lưu trao đổi thông tin, kinh nghiệm giúp nhau làm kinh tế hiệu quả.
 
2. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.
 
3. Phối hợp liên kết giữa các hội viên trong CLB, đồng thời mở rộng, hợp tác liên doanh liên kết với các Hội, các CLB doanh nhân CCB trên cả nước nhằm thúc đẩy các hoạt động làm kinh tế cùng có lợi.
 
4. Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của CLB. Kiến nghị với Hội CCB Việt Nam, Hội CCB TP Hồ Chí Minh về các vấn đề liên quan đến sự phát triển và hoạt động của Câu lạc bộ.
 
5. Động viên các thành viên CLB tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương như Xóa đói giảm nghèo, Xây dựng nông thôn mới, Khuyến học, Vì biển đảo thân yêu…
 
6. Được gây quỹ của Câu lạc bộ để hoạt động; thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong thu, chi tài chính của CLB.      
 
IV. HỘI VIÊN.
 
1.Điều kiện gia nhập CLB:
Các CCB, CQN làm kinh tế ở các lĩnh vực, các quy mô, kể cả kinh tế hộ gia đình tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn, tự nguyện đăng ký gia nhập Câu lạc bộ đều có thể trở thành hội viên.
 
2.Quyền lợi của hội viên:
 
- Được CLB bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng.
 
- Được giới thiệu, quảng bá sản phẩm và các nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên trang điện tử của CLB và qua các hình thức khác.
 
- Được hỗ trợ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật bằng các hình thức: Cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, dự các lớp đào tạo, huấn luyện, trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tham quan, khảo sát ở trong và ngoài nước.
 
-Được tham gia Đại hội; được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Chủ nhiệm.
 
- Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn, phê bình mọi hoạt động của CLB.
 
- Được CLB thăm hỏi, động viên và giúp đỡ khi gia đình hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn.
 
3.Nhiệm vụ của Hội viên:
 
- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy chế hoạt động của CLB; triển khai thực hiện chương trình hành động của CLB.
 
- Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ; đoàn kết, hợp tác với các hội viên CLB và hội viên trong Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam để phát triển kinh tế, xây dựng CLB ngày càng vững mạnh.
 
- Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của CLB.
 
- Đóng hội phí đầy đủ và đúng thời gian qui định.
 
Mức hội phí mỗi hội viên: 02 triệu đồng/năm (Đóng một lần vào buổi họp CLB). Khuyến khích hội viên có khả năng tài chính, có lòng hảo tâm hỗ trợ thêm cho nguồn tải chính của Câu lạc bộ.
 
V. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ.
 
1. Quản lý điều hành hoạt động của CLB:
 
- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ là cơ quan quản lý điều hành hoạt động của CLB. Số lượng Ban Chủ nhiệm từ 15 đến 17 đồng chí (gồm Chủ nhiệm và các phó Chủ nhiệm, còn lại là ủy viên).Nhiệm kỳ Ban Chủ nhiệm là 5 năm.
 
- Đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB TP.HCM phụ trách về kinh tế được Thường trực Hội cử làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
Các phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ban Chủ nhiệm do CLB bầu.
 
2. Tổ chức và hoạt động của Ban Chủ nhiệm:
 
Ban Chủ nhiệm được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng với các hội viên; thực hiện bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, thiểu số phục tùng đa số.
 
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chủ nhiệm:
 
* Chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm vụ và quyền hạn:
 
- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành và chỉ đạo của Thường trực Hội CCB TP; đề ra Chương trình hành động và các quyết định của Ban Chủ nhiệm; triệu tập, chủ trì các cuộc họp và đề xuất chương trình nghị sự.
 
- Chịu trách nhiệm trước Ban Chủ nhiệm và toàn thể hội viên về các hoạt động của Câu lạc bộ.
 
* Các phó Chủ nhiệm là những người giúp việc cho Chủ nhiệm, được Chủ nhiệm phân công giải quyết những nội dung cụ thể và được ủy quyền điều hành công việc của Ban Chủ nhiệm khi Chủ nhiệm vắng mặt.
 
* Các thành viên Ban Chủ nhiệm thực hiện những nhiệm vụ được phân công; được dự các cuộc họp của Ban Chủ nhiệm.
 
4. Chế độ hội họp của CLB:
 
- Ban Chủ nhiệm họp 3 tháng/lần. Khi cần có thể họp bất thường.
 
- Ban Chủ nhiệm luân phiên trực tại văn phòng CLB (lầu 6 Tòa nhà CCB TP HCM) để tiếp nhận ý kiến của các hội viên và giải quyết các công việc của CLB, vào buổi sáng thứ tư của tuần đầu tháng.
 
- Họp toàn thể hội viên CLB: Từ 1 đến 2 lần/năm. Thời gian và địa điểm họp do Ban Chủ nhiệm quyết định. (Tổ chức họp luân phiên tại các đơn vị để tăng cường giao lưu, trao đổi, rút kinh nghiệm về làm kinh tế ).
 
VI. TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ
 
1. Nguồn thu:
 
- Từ nguồn hội phí của hội viên.
 
-Từ nguồn tài trợ kinh phí của các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước hoặc các khoản thu hợp pháp theo qui định của pháp luật.
 
2. Quản ký, sử dụng tài chính:
 
- Các hoạt động tài chính của CLB thực hiện theo quy định và sự chỉ đạo của Thường trực Thành hội.
 
- Việc sử dụng tài chính của CLB do Ban Chủ nhiệm quyết định và sẽ báo cáo công khai tại buổi họp của CLB hàng năm.
 
VII. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 
1. Khen thưởng: Những hội viên, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của CLB sẽ được khen thưởng xứng đáng và có thể được đề nghị Hội CCB TP.Hồ Chí Minh hoặc các tổ chức cấp trên khen thưởng.
 
2. Kỷ luật: Hội viên hoạt động trái với Quy chế của Câu lạc bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội Cựu chiến binh TP.HCM, bỏ sinh hoạt và không đóng hội phí 2 năm trở lên mà không có lý do chính đáng sẽ bị phê bình hoặc xóa tên khỏi danh sách hội viên.
 
VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 Bản Quy chế này có hiệu lực khi Thường trực Hội Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh phê duyệt.
 
Chỉ có Hội nghị toàn thể của Câu lạc bộ CCB-CQN làm kinh tế Hội CCB TP.Hồ Chí Minh mới có quyền sửa đổi bổ sung Quy chế (với 2/3 số đại biểu có mặt tán thành) và được Thường trực Hội Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh phê duyệt./.
 
CÂU LẠC BỘ CCB - CQN LÀM KINH TẾ HỘI CCB TP.HCM
 
 
Các tin khác
  |  
Video clip
+Xem tất cả

HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Liên kết các hiệp hội & CLB